Thép ống vuông

Thép ống / Thép hộp vuông
hang co san (size):
75MMx75MM 6MM cây 6m  150MM x150MM 6MM cây 6m  150MM x150MM 8MM cây 6m  60MMx 60MM 5MM cây 6m
 
Thép hộp vuông (size)
30x30,40x40,50x50,60x60,75x75,
90x90,100x100,120x120,150x150,
250x250,300x300
Send Email to us

PHẨM MÔ TẢ

Thép ống / Thép hộp vuông
hang co san (size):
75MMx75MM 6MM cây 6m  150MM x150MM 6MM cây 6m  150MM x150MM 8MM cây 6m  60MMx 60MM 5MM cây 6m
 
Thép hộp vuông (size)
30x30,40x40,50x50,60x60,75x75,
90x90,100x100,120x120,150x150,
250x250,300x300

Yêu cầu đề nghị